บริษัท กสท. เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี 33 อัตรา

0
5692

สมัครงาน กสท.

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 33 อัตรา

สมาชิกท่านใดที่สนใจ สมัครงาน กสท ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงานแคทเทเลคอม

 สมัครงาน กสท

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 12 อัตรา
  2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 19 อัตรา
  3. คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน กสท.

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครงานด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ทาง www.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยการกรอกใบสมัคร ผู้สมัครต้องระบุข้อ และคุณวุฒิที่ต้องการสมัครคัดเลือกให้ชัดเจน และสมัครได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น หากไม่ระบุข้อที่ต้องการสมัคร หรือระบุเกินกว่า 1 ข้อ หรือไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับการพิจารณา

 

ดูรายละเอียดและสมัครงาน