บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัครงานวุฒิ ปริญญาตรี การเงิน

0
1371

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำการสอบคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงาน รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ และสมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน รฟท

สมัครงาน รถไฟฟ้า

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 • เจ้าหน้าที่การเงิน  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. เพศชาย / หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. ปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือ สาขาบัญชี
 3. มีประสบการณ์ด้านการเงิน หรือบัญชีอย่างน้อย 0-3 ปี
 4. มีความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร การจัดทำงบประมาณ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทจำกัด ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
 5. มีทักษะการบันทึกรายการผ่านระบบโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี และโปรแกรมสำเร็จรูป MS Office อย่างดี

 

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ควบคุมดูแลขั้นตอนด้านการจ่ายเงิน หรือด้านการรับเงินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้สอดคล้องกับกฏหมาย ภาษี ดูแลการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัท และแผนงานที่วางไว้
 2. จัดทำประมาณการทางการเงิน งบกระแสเงินสด กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
 3. วิเคราะห์แนวโน้มทิศทางค่าใช้จ่ายต่างๆ จัดทำและรวบรวมงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
 4. จัดทำและทบทวนรายงานทางการเงินสำหรับสนับสนุนข้อมูลการตรวจสอบ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ทางการเงินต่อผู้บริหาร ติดต่อธนาคาร
 5. ประสานงานกับแผนกบัญชีและจัดเก็บรายได้ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนข้อมูลและวิเคราะห์รายการต่างๆ
 6. จัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และใบสำคัญ่างๆ
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การรับสมัครงาน รถไฟฟ้า

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ทาง www.srtet.co.th

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> Download Link