บริษัท วิงสแปน (การบินไทย) เปิดรับสมัครพนักงานบริการภาคพื้น สนามบินสุวรรณภูมิ วุฒิปวส. จำนวนมาก รับถึง 11 ต.ค.

0
3611

ประกาศรับสมัครงานสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ปฎิบัติงานให้บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ณ จุดบริการต่างๆ ของ หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น (TGGS:Thai Ground Services) เพื่อปฎิบัติหน้าที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จำนวนมาก

สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งงานว่าง

 • พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไปแก่ผู้โดยสารของบริษัท การบินไทยฯ (Thai Airways) และสายการบินลูกค้าของบริษัท การบินไทยฯ (Customer Airlines)
 2. ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in)
 3. ตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
 4. ปฏิบัติงานรับส่งผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ณ อาคารในประเทศและอาคารระหว่างประเทศ
 5. จัดเตรียมเอกสารประกอบการบิน
 6. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

 1. สัญชาติไทย
 2. เพศชายหรือหญิง (กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น โดยมีเอกสาร สด.8 หรือสด.43)
 3. เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร (บุคลิกภาพดี น้ำหนักต้องสัมพันธ์กับความสูง)
 4. อายุต้องไม่เกิน 26 นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (ยกเว้นผู้ที่ปฏิบัตงานเดิมอยู่และผู้บังคับบัญชาให้การรับรองหรือผู้ที่เคยผ่านงานทางด้านสายการบินไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงาน โดยอายุต้องไม่เกิน 35 ปี)
 5. วฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
 6. มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 7. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (กำหนดให้ TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) หรือผ่านการทดสอบ THAI-TEP ได้คะแนนไม่น้อย 50 คะแนน และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 8. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
 9. หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสายการบิน และการโรงแรม จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
 10. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office Word และ Microsoft Office Excel)
 11. ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
 12. ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆของบริษัท การบินไทยฯ มาก่อนตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานฯ เนื่องจากทำความเสียหายให้บริษัทฯ โดยจง ใจหรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 13. ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

เอกสารที่ต้องใช้สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

 • พิมพ์ใบสมัคร 3 ชุด (กรอกใบสมัครด้านล่าง)
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบติดใบสมัคร
 • ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา (หน้าหลัง) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript+ใบรับรอง) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 2 ชุด

กรุณารับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารทุกฉบับ

ขั้นตอนการส่งใบสมัคร (Grooming And Document Screen)

ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง (WALK-IN) ก่อนสัมภาษณ์ : ณ บริษัท วิงสแปนฯ อาคาร 13 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 (ในวันและเวลาทำการ) เท่านั้น ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนใน http://www.wingspantg.com พร้อมทั้ง Print จัดเรียงเอกสาร ประกอบการสมัคร 2 ชุดดังนี้

 • ชุดที่ 1 ใบสมัคร 2 ชุด+เอกสารประกอบ 1 ชุด
 • ชุดที่ 2 ใบสมัคร 1 ชุด+เอกสารประกอบ 1 ชุด
 1. ใบสมัครที่ไม่ระบุคะแนน TOEIC หรือ คะแนนน้อยกว่า 500 จะไม่ได้รับการพิจารณา
 2. สำหรับผู้ที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีใบรับรองและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จากมหาวิทยาลัย โดยระบุวันที่จบการศึกษาชัดเจน (**หากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีหนังสือรับรองวิทยฐานะจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สคอ) ยื่นประกอบด้วย)
 3. การแต่งกายในวันส่งใบสมัครและวันสัมภาษณ์ (Grooming Screen)
  – ผู้สมัครชาย แต่งกายด้วยชุดสูทสากลสีดำ ทับเสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทสีสุภาพ
  – ผู้สมัครหญิง แต่งกายด้วยชุดกระโปรงสูทสีดำ ทับเสื้อสีขาว ความยาวกระโปรงปิดเข่าหรือพอดีเข่า รองเท้าหุ้มส้น และกระเป๋าสีดำ สวมถุงน่อง หากผมยาวต้องรวบเป็นมวยผม
 4. ผู้สมัครจะได้รับการตอบรับทาง EMIL ของผู้สมัคร
 5. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ตรงตามที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา

ส่งใบสมัครด้วยตัวเองก่อนสัมภาษณ์ได้ถึง วันที่ 11 ตุลาคม 2562
ณ บริษัท วิงสแปนฯ อาคาร 13 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 (ในวันและเวลาทำการ) เท่านั้น

กำหนดการสัมภาษณ์ : 9-11 ตุลาคม 2562


กิจกรรมหลังทราบผลการสัมภาษณ์

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์, เซ็นสัญญา,ฝึกอบรม,บัตรพนักงาน,บัตรการท่าฯ,TG Uniform

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-545-1538 คุณมนตรี

สมัครงานกับบริษัท วิงสแปนฯ ไม่มีการเก็บค่าใช่จ่ายใดๆ หรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากผู้สมัครงาน นอกจากระเบียบบริษัทฯ กำหนด หากพบเห็นจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที