บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท

0
12106

สมัครงาน ไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาชีพต่างๆ หลายอัตร เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงาน ไปรษณีย์ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้คลิกลิงก์แนบท้ายแต่ละวุฒิการศึกษา เพื่อดูคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2558

job-thailand-post

สมัครงาน ไปรษณีย์

  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิค สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน
  • คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

  • ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง หรือปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการถ่ายภาพ เพศชาย มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพนิ่งและวีดีทัศน์ โดยมีใบรับรองการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 ปี มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายภาพนิ่ง วีดีทัศน์ สามารถตัดต่อวีดีทัศน์ สามารถใช้โปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาพถ่ายและวีดีทัศน์ และมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการถ่ายภาพในสตูดิโอ ได้เป็นอย่างดี
  • คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

  • คุณวุฒิปริญญาตรีด้านการตลาด หรือการจัดการโลจิสติกส์ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office/Internet) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้ในระดับดี และสามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้ดี
  • คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 และปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย 2.50
  • คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

  • คุณวุฒิปริญญาโทนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสารสนเทศ หรือคุณวุฒิปริญญาโทวารสารศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร และมีคุณวุฒิปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวารสารศาสตร์
  • คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

กำหนดการรับสมัครงาน ไปรษณีย์ : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2558