บริษัท ไปรษณีย์ไทย เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิ ม.ต้น, ป.ตรี และป.โท 11 อัตรา

0
15255

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 อัตรา, คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา, คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ หรือปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ และมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี จำนวน 4 อัตรา และคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัะยมศึกษาตอนต้น หรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 อัตรา เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน บริษัทไปรณีย์ไทย จำกัด

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

 

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน จำนวน 1 อัตรา
  3. คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ หรือปริญญาโทเศรษฐศาสตร์
  4. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัะยมศึกษาตอนต้น หรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด
ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การสมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ดังนี้

  1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 – 0299 ชั้น 1 โซน B โทรศัพท์ 0 2831 3378
  2. www.thailandpost.co.th

 

ทั้งนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 พร้อมเอกสารหลักฐานต้นฉบับและสำเนาภาพถ่าย (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ)

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย