ปปง. รับสมัครงานราชการ วุฒิ ปวช. / ปวส. /ปริญญาตรี 65 อัตรา

0
5799

ประกาศรับสมัครงานราชการ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 ในระดับวุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. และปริญญาตรี รวม 65 อัตรา

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานราชการ ปปง. ให้ติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

งานราชการ กรมสอบสวนคดี

ประกาศรับสมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 15 ตำแหน่ง
  2. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 30 ตำแหน่ง
  3. นิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง
  4. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 11 ตำแหน่ง
  5. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  จำนวน 1 ตำแหน่ง
  6. บรรณารักษ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  7. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 ตำแหน่ง
  8. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  9. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 ตำแหน่ง
  10. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 3 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน