ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย เปิดสอบ 24 อัตรา วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 11-26 พ.ย.

0
4122

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 12 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 24 อัตรา

ในส่วนของผู้สนใจสมัคสอบงานไปรษณีย์ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำักด ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-26 พฤศจิกายน 2562

สอบงานไปรษณีย์

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
 • คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการและการตลาด สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการและการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือคุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
 • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 • คุณวุฒิปริญญาโทนิติศาสตร์
 • คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือคุณวุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตร์
 • คุณวุฒิปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวารสารศาสตร์
 • วิธีการสมัครสอบงานไปรษณีย์

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานไปรษณีย์ สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-26 พฤศจิกายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

  เอกสารต้นฉบับ>>>สอบงานไปรษณีย์