ประกาศรับสมัครงานราชการ 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 15 อัตรา

0
1068

ประกาศรับสมัครงานราชการ 2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบงานรชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 22 พฤศจิกายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประกาศรับสมัครงานราชการ 2559

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
  3. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 อัตรา
  4. นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  5. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  6. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
  7. นักวิชาการการศึกษา จำนวน 7 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 22 พฤศจิกายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

  1. ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 30 บาท

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน