“สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 345 อัตรา

0
15699

สมัครงาน สาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในตำแหน่งตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับสมาชิกท่านใด ที่สนใจสมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

สมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
  – อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
  – วุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และต้องผ่านการสอบ ก.พ.
 2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ แยกตามเขตสุขภาพ จำนวน 25 อัตรา
  – อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
  – วุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และต้องผ่านการสอบ ก.พ.
 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน แยกตามเขตสุขภาพ จำนวน 153 อัตรา
  – อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท
  – ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  – ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางสาธารณสุขศาสตร์หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน
  – และผ่านการสอบ ก.พ.
 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) แยกตามเขตสุขภาพ จำนวน 33 อัตรา
  – อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท
  – ได้รับประกาศนียบัตรทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางแพทย์แผนไทย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
  – และผ่านการสอบ ก.พ.
 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) แยกตามเขตสุขภาพ จำนวน 124 อัตรา
  – อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
  – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และผ่านการสอบ ก.พ.

การรับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สาธารณสุข สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://moph.job.thai.com เลือกหัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน สาธารณสุข