[ปังมาก] กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครงาน ครูพัฒนาท้องถิ่น 4,079 อัตรา

0
3687

สมัครงาน ครู

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2559 – 2572) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง มาเป็นครู เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู และบุคลกรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2559 รูปแบบการประกันการมีงานทำ ให้ศึกษารายละเอียดการสมัครงาน ครู และข้อกำหนดของโครงการต่างๆ โดยสังเขปจากประกาศนี้ ให้เข้าใจก่อนสมัคร หลังจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครรับทราบข้อกำหดนและรายละเอียดของประกาศนี้เป็นอย่างดี และจะปฏิบัติตามที่โครงการระบุทุกประการ

สมัครงาน ครู

 

สมัครงาน ครู

ระยะเวลาการรับสมัครงาน ครู

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 (ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 (เวลา 23.59 น.) โดยสมัครออนไลน์ผ่าน www.niets.or.th/protbyohec/ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เท่านั้น

 

วิธีการสมัครงาน ครู

สมัครออนไลน์ผ่าน www.niets.or.th/protbyohec/ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) แล้วให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย และเอกสารหลักฐานการสมัคร กรณีเป็นเอกสารฉบับถ่ายสำเนาให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า แล้วจัดส่งให้กับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามที่อยู่ในเอกสารแนบ ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน (ในเวลาราชการ) ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยใช้วันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นหลักฐานในการนับวันที่จัดส่งเอกสารให้กับโครงการฯ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ครู

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง มาเป็นครู โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด
ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน ครู