มทร.พระนคร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี

0
946

ประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าว สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 16-23 มีนาคม 2558 โดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้าปยระกาศ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสมัครงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติทั่วไป

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  4. ไม่เป็นผู้มีภายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
  6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพิากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

วัน เวลา และสถานที่สมัครงานมหาวิทยาลัย

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเข้ารับราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 16 – 23 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ข้อเขียน/ปฏิบัติ)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะจะติดประกาศให้ทราบทั่วกัน ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>Download Link