มทร.พระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 18 ตำแหน่ง 23 อัตรา

0
1000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท จำนวน 18 ตำแหน่ง 23 อัตรา

สำหรับผู้สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สมัครงานผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15-30 สิงหาคม 2562

สมัครงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ

 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา / นักวิจัยปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
 2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง
 4. สถาบันภาษา / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 5. สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ / นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 6. สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ / นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
 7. สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ / นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 8. สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ / วิศวกรปฏิบัติการปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 9. สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ / วิศวกรปฏิบัติการปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 10. กองคลัง / นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 11. กองนโยบายและแผน / นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
 12. กองนโยบายและแผน / สถาปนิกปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 13. กองนโยบายและแผน / วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 14. กองบริหารงานบุคคล / บุคลากรปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 15. กองบริหารงานบุคคล / นิติกรปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 16. กองพัฒนานักศึกษา / นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 17. ศูนย์การจัดการความรู้ / นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 18. สำนักงานตรวจสอบภายใน / นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง

การรับสมัครงานมหาวิทยาลัย

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับสรรหาและเลือกสรรผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 15-30 สิงหาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>สมัครงานมหาวิทยาลัย