ด่วน!!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานอัตราจ้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

0
5953

สมัครงาน มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานอัตราจ้าง สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศไว้ดังกล่าว สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน มศว.

สมัครงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนิติกร
สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
คลิก <<<รายละเอียดตำแหน่ง

2. ตำแหน่งนิติกร เลขประจำตำแหน่ง
สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
(เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
คลิก <<<รายละเอียดตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านนิติศาสตร์

หลักฐานที่ใช้สมัคร
** หาก คุณสมบัติไม่ตรงหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ตามประกาศ จะไม่มีสิทธิทำการส่งใบสมัคร
1. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
2. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

การรับสมัครงานมหาวิทยาลัย
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 กันยายน 2559
ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638