มสธ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี 19 อัตรา

0
5420

สมัครงาน มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 15 ตำแหน่ง รวม 19 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาต่างๆ โดยผู้สนใจ สมัครงาน มสธ. สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

สมัครงาน มสธ.

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นักวิชการศึกษา ฝ่ายรับนักศึกษา  จำนวน 2 อัตรา
 2. นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวัดผลการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล  จำนวน 2 อัตรา
 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา
 7. นักวิชาการช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
 8. นักวิชาการศึกษา ฝ่ายตำรา  จำนวน 1 อัตรา
 9. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 10. นักตรวจสอบภายใน (IT Audit) จำนวน 1 อัตรา
 11. นักตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จำนวน 1 อัตรา
 12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล  จำนวน  2 อัตรา
 13. นักวิชาการศึกษา ฝ่ายตำรา จำนวน 1 อัตรา
 14. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
 15. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานบริหารจัดการสารสนเทศ  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 15 ตำแหน่ง รวม 19 อัตรา  โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน มสธ.

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอ และยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน มสธ.