มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง

0
1459
สมัครงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมัครงานมหาวิทยาลัย

งาน การศึกษา ที่กำลังนำเสนอนี้ เป็นงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สังกัด โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต/มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิกที่สนใจจะสมัครงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามประกาศดังกล่าว ก่อนอื่นต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะนำหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ไปสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2558

 สมัครงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมัครงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยที่เปิดสอบ

 • เจ้าหน้าที่บริการ การศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ บริหารธุรกิจ เป็นต้น
 2. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาหรือเทียบเท่ามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
 4. หากมีประสบการณ์ในงานด้านระดับบัณฑิตศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยยื่นผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ คะแนน TOEIC, คะแนน IELTS, คะแนน TU_GET
 6. ทุ่มในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ และเปิดใจพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่
 7. มีความสามารถในการให้บริการและควบคุมอารมณ์
 8. มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 9. ซื่อสัตย์ และปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 10. พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบและกฏ ระเบียบใดๆ ที่ทางคณะฯ และ/หรือหน่วยงานนั้นที่ระบุไว้ในเงื่อนไข/สัญญาจ้าง

 

การรับสมัครงานมหาวิทยาลัย

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ ห้องงานบุคคลและสื่อสารองค์กร ชั้น 3 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครทาง e-mail ได้ที่ [email protected]

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตลอดจน วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตลอดจน วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 20 มกราคม 2558 สอบคัดเลือกวันที่ 23 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>Download Link