มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงาน วุฒิปริญญาตรี-โท-เอก 45 ตำแหน่ง

0
3330

สมัครงาน มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท ประเภททั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี รวมจำนวน 45 ตำแหน่ง 49 อัตรา

สำหรับสมาชิกท่านใดที่สนใจ สมัครงานมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มกราคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

มหาวิทยาลัยนครพนมสมัครงาน มหาวิทยาลัยนครพนม

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. คณะครุศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา
 2. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 อัตรา
 3. คณะเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน 3 อัตรา
 4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา
 5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 6. นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเกษตรฯ จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา
 9. นักกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการฯ จำนวน 1 อัตรา
 10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาการจัดการฯ จำนวน 1 อัตรา
 11. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 12. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลฯ จำนวน 1 อัตรา
 13. นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลฯ จำนวน 1 อัตรา
 14. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยธาตุพนม จำนวน 1 อัตรา
 15. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยธาตุพนม จำนวน 1 อัตรา
 16. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ จำนวน 1 อัตรา
 17. นักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ จำนวน 1 อัตรา
 18. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนาหว้า จำนวน 1 อัตรา
 19. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยฯ จำนวน 1 อัตรา
 20. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี จำนวน 9 อัตรา
 21. นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
 22. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
 23. นักวิชาการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
 24. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
 25. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จำนวน 1 อัตรา
 26. นักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการบินนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครงาน มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้สมัครงานออนไลน์ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย หรือสมัครด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม  ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มกราคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน มหาวิทยาลัยนครพนม