มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัคร อาจารย์ และพนักงาน รวม 53 อัตรา

0
7670
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สมัครงาน ราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป ทำการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในตำแหน่งต่างๆ โดยแยกเป็นสายวิชาการ 34 อัตรา และสายสนับสนุน 19 อัตรา ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช.จนถึงปริญญาตรี

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน ราชภัฎ ตามประกาศรับสมัครงานการศึกษาดังกล่าว สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้จากลิงก์แนบท้ายเอกสาร และสมัครงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ตำแหน่งงาน การศึกษาที่เปิดสอบ

สายวิชาการ

 1. อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
 2. อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
 3. อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คณะครุศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
 4. อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
 5. อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 อัตรา
 6. อาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี จำนวน 1 อัตรา
 7. อาจารย์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
 8. อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) จำนวน 1 อัตรา
 9. อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
 10. อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 3 อัตรา
 11. อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 1 อัตรา
 12. อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
 13. อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา
 14. อาจารย์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว/สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ/สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จำนวน 2 อัตรา
 15. อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน 1 อัตรา
 16. อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
 17. อาจารย์สาขาวิชาบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 18. อาจารย์สาขาวิชาการจราจรทางอากาศ จำนวน 1 อัตรา
 19. อาจารย์สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา
 20. อาจารย์สาขาวิชาการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 2 อัตรา

สายสนับสนุน

 1. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
 2. นักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
 4. นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
 5. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
 6. พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
 7. ผู้ปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 8. ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

 

วัน เวลา และสถานที่การรับสมัครงาน ราชภัฎ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบ ให้ขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง

 1. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย สมบูรณ์ โดยแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน ส่งถึง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 (วงเล็บมุมซองสมัครงาน) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
 2. สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ใ้หครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2558

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>>สมัครงาน ราชภัฏ