มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ รับสมัครงาน วุฒิ ป.4 – ปริญญาเอก รวม 60 อัตรา

0
15338
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียติ

ประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัย

งาน การศึกษาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 60 อัตรากันเลยทีเดียว โดยตำแหน่งที่เปิดรับนั้น ต้องการบุคคลผู้มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับ ป.4 จนถึงปริญญาตรี เรียกได้ว่าหลากหลายสาขาวิชา

สมาชิกท่านใด ที่กำลังหางานมหาวิทยาลัย หากมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกำหนดไว้ และต้องการสมัครงานมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ให้คลิกเข้าไปดูรายละเอียดตำแหน่งงานต่างๆ ได้ในลิงก์แนบท้ายประกาศนะคะ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียติสมัครงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ

 1. อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ศูนย์หนังสือ จำนวน 6 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ คณะเทคนิคการแพทย์
 4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล กองทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
 6. นักวิชาการศึกษา แผนกระเบียน สำนักทะเบียนและการประมวลผล จำนวน 1 อัตรา
 7. นักวิชาการศึกษา แผนกหอพักนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 8. นักวิชาการศึกษา หน่วยประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
 9. นักวิชาการบัญชี ศูนย์หนังสือ
 10. นักวิชาการพัสดุ แผนกควบคุมและทะเบียนพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 11. นักวิชาการพัสดุแผนกจัดซื้อกองพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 12. นักวิชาการอาคารสถานที่ (วิศวกรโยธา) แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
 13. นักวิชาการอาคารสถานที่  แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง  จำนวน 1 อัตรา
 14. บรรณารักษ์ห้องสมุดภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
 15. พนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา
 16. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
 17. อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 18. อาจารย์ประจำ คณะกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา
 19. อาจารย์ประจำ คณะการแพทย์แผนจีน
 20. อาจารย์ประจำ คณะสังคมสงเคราพะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
 21. อาจารย์ประจำ คณะศอลปศาสตร์ สาขาศิลปะศาสตร์
 22. อาจารย์ประจำ สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 23. อาจารย์ประจำ คณะเทคนิคการแพทย์
 24. อาจารย์ประจำ  คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
 25. อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสาตร์ จำนวน 5 อัตรา
 26. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 4 อัตรา
 27. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
 28. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 2 อัตรา
 29. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 30. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา
 31. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 32. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย จำนวน 2 อัตรา
 33. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ จำนวน 1 อัตรา
 34. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
 35. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>Download Link