มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัคร นักวิชาการศึกษา

0
890
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สมัครงาน การศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความปรระสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยผุ้ผ่านการคัดเลือกและได้รับบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงาน การศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสมัครงาน การศึกษา

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
  2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  3. มีความรู้ด้านการจัดการความรู้และงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
  4. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการศึกษา
  5. ต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  6. กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครงาน การศึกษา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบตำแหน่งละ 300 บาท และเมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือทาง www.mutsv.ac.th

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>สมัครงาน การศึกษา