ม.อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี

0
3284
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมัครงานมหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี โดยใช้เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 19,500 บาท

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสมัครงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟท์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
  2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา 1 ปี
  3. ต้องมีใบรับรองประสบการณ์

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครงานมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัย ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน