ม.แม่โจ้ มอบทุนการศึกษา ปริญญาโท “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ”

0
1489
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทุนการศึกษา ปริญญาโท

โอกาสดีสำหรับศิษย์ก้นกุฏิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยเฉพาะกันเลยนะคะ ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบทุน “ศิษย์ก้นกุฏิ” สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย ที่มีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือขณะที่ศึกษาอยู่ เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสังคม สมาชิกท่านใด ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทแบบประหยัดค่าใช้จ่าย ก็ติดต่อสมัครขอรับทุนกันได้เลย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุนการศึกษา ปริญญาโท

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมทางวิชาการในระดับชาติ และเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปีการศึกษา 2558 ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย เฉพาะแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิจัย แผน ก 1 และ แผน ก 2

 

จำนวนเงินที่จัดสรร

จำนวน 10 ทุน ทุนละ 36,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดละ 18,000 บาท

 

หลักฐานการรับสมัครทุนการศึกษา

  1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
  2. ใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

การจัดสรรทุน

จัดสรรให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1

 

การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา และการให้รางวัลวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนและจัดสรรเงินทุน

 

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

 

การสมัครขอรับทุนการศึกษา

  1. Download ใบสมัครได้ที่ www.grad.mju.ac.th (เมนูทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
  2. ส่งใบสมัครที่เสนออาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีลงนามแล้ว พร้อมหลักฐานกรสมัครตามข้อ 3 ให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558

 

ประกาศผลการพิจารณา ภายในเดือนกันยายน 2558