ด่วนที่สุด!!! รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ปฎิบัติงานให้การบินไทย ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ

0
5678

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ปฎิบัติงานให้บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ณ จุดบริการต่างๆ ของ หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น (TGGS:Thai Ground Services)

สมัครงานภาคพื้น สนามบินสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งงานการบินไทย

 • พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไปแก่ผู้โดยสารของบริษัท การบินไทยฯ (Thai Airways) และสายการบินลูกค้าของบริษัท การบินไทยฯ (Customer Airlines)
 • ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in)
 • ตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
 • ปฏิบัติงานรับส่งผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ณ อาคารในประเทศและอาคารระหว่างประเทศ
 • จัดเตรียมเอกสารประกอบการบิน
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงานการบินไทย

 • สัญชาติไทย
 • เพศชายหรือหญิง (กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น โดยมีเอกสาร สด.8 หรือสด.43)
 • เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร (บุคลิกภาพดี น้ำหนักต้องสัมพันธ์กับความสูง)
 • อายุต้องไม่เกิน 26 นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (ยกเว้นผู้ที่ปฏิบัตงานเดิมอยู่และผู้บังคับบัญชาให้การรับรองหรือผู้ที่เคยผ่านงานทางด้านสายการบินไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงาน โดยอายุต้องไม่เกิน 35 ปี)
 • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (กำหนดให้ TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) หรือผ่านการทดสอบ THAI-TEP ได้คะแนนไม่น้อย 50 คะแนน และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสายการบิน และการโรงแรม จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office Word และ Microsoft Office Excel)
 • ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
 • ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆของบริษัท การบินไทยฯ มาก่อนตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานฯ เนื่องจากทำความเสียหายให้บริษัทฯ โดยจง ใจหรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 • ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงานการบินไทย

 • พิมพ์ใบสมัคร 3 ชุด
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบติดใบสมัคร
 • ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา (หน้า-หลัง) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript+ใบรับรอง) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 2 ชุด

กรุณา รับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารทุกฉบับ.

ขั้นตอนการส่งใบสมัคร (Grooming And Document Screen)

  null
 • ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง (WALK-IN) ก่อนสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนใน http://www.wingspantg.com พร้อมทั้ง Print จัดเรียงเอกสาร ประกอบการสมัคร 2 ชุดดังนี้
 • – ชุดที่ 1 ใบสมัคร 2 ชุด+เอกสารประกอบ 1 ชุด
 • – ชุดที่ 2 ใบสมัคร 1 ชุด+เอกสารประกอบ 1 ชุด
 1. ใบสมัครที่ไม่ระบุคะแนน TOEIC หรือ คะแนนน้อยกว่า 500 จะไม่ได้รับการพิจารณา
 2. สำหรับผู้ที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีใบรับรองและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จากมหาวิทยาลัย โดยระบุวันที่จบการศึกษาชัดเจน (**หากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีหนังสือรับรองวิทยฐานะจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สคอ) ยื่นประกอบด้วย)
 3. การแต่งกายในวันส่งใบสมัครและวันสัมภาษณ์ (Grooming Screen)
  – ผู้สมัครชาย แต่งกายด้วยชุดสูทสากลสีดำ ทับเสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทสีสุภาพ
  – ผู้สมัครหญิง แต่งกายด้วยชุดกระโปรงสูทสีดำ ทับเสื้อสีขาว ความยาวกระโปรงปิดเข่าหรือพอดีเข่า รองเท้าหุ้มส้น และกระเป๋าสีดำ สวมถุงน่อง หากผมยาวต้องรวบเป็นมวยผม
 4. ผู้สมัครจะได้รับการตอบรับทาง EMAIL ของผู้สมัคร
 5. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ตรงตามที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา

สัมภาษณ์ : วันที่ 11 และ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563
ส่งใบสมัครด้วยตัวเองก่อนสัมภาษณ์ ได้ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ บริษัท วิงสแปนฯ อาคาร 6 ช้ั้น 2 สำนักงานใหญ่บริษัท การบินไทยฯ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 (ในวัน และเวลาทำการ) เท่านั้น
กิจกรรมหลังทราบผลการสัมภาษณ์
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์, เซ็นสัญญา,ฝึกอบรม,บัตรพนักงาน,บัตรการทาฯ,TG Uniform


ติดต่อสอบถาม ได้ที่เบอร์ 02-545-1538 คุณมนตรี