รีบสมัคร!!! เปิดสอบ กพ. 2559 วุฒิ ปวช., ปวท., ปวส., ปริญญาตรี – โท

0
1767

สมัครสอบ กพ 2559

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยเปิดรับสมัครสอบ ก.พ. จำนวน 4 ระดับวุฒิการศึกษา ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังที่กล่าวมาแล้ว ที่ ก.พ.รับรอง และจะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

สมาชิกท่านใด ที่รอการสมัครสอบ ก.พ. 2559 เพื่อจะได้เป็นช่องทางในการเข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ครั้งนี้เป็นโอกาสดีกันแล้วนะคะ สำนักงาน ก.พ.จะเปิดรับสมัครสอบ ก.พ.2559 ทางระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 มีนาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครสอบ กพ

สมัครสอบ ก.พ. 2559

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยเปิดรับสมัครสอบ ก.พ. จำนวน 4 ระดับวุฒิการศึกษา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

วิธีการสมัครสอบ ก.พ. 2559

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ก.พ. 2559 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559” ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 มีนาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ สอบ กพ 2559