วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครนักเรียน 2560 จำนวน 95 คน ทั้งหญิงและชาย

0
3565

สมัครเรียน พยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งเป็นประเภททุนกองทัพบก จำนวน 20 คน และประเภททุนส่วนตัว จำนวน 75 คน

สำหรับน้องๆ สมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครเรียน พยาบาลกองทัพบก ไม่ว่าจะเป็นประเภททุนกองทัพบก หรือทุนส่วนตัวก็ตาม ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 23 เมษายน 2560

สมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

สมัครเรียน พยาบาลกองทัพบก

จำนวนที่รับสมัคร

 1. ประเภททุนกองทัพบก จำนวน 20 คน รับเฉพาะเพศหญิง
 2. ประเภททุนส่วนตัว จำนวน 75 คน (เพศชาย จำนวน 15 คน เพศหญิง จำนวน 60 คน)

 

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน พยาบาลกองทัพบก

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) ของกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ / วิชาการ (Professional and Academic Test หรือ PAT)
 3. มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร
 4. มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์
 5. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา ผู้ให้กำเนิดต้งอมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 6. ไม่บกพร่องในศีลธรรม
 7. ไม่เป็นผุ้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฏหมาย
 8. ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ
 10. ไม่เคยถูกปลดหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
 11. ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ครองที่ถูกต้องตามกฏหมาย

 

การรับสมัครเรียน พยาบาลกองทัพบก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเรียน พยาบาลกองทัพบก สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 23 เมษายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครเรียน พยาบาลกองทัพบก