วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง รับสมัครงานราชการ (ครู) วุฒิปริญญาตรี 8 อัตรา

0
1477

สมัครงานครู สารพัดช่าง

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 8 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่ต้องการสมัครงานครู สารพัดช่าง ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าว ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 20-30 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน สารพัดช่างนครหลวง

 

สมัครงานครู สารพัดช่าง

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ครู ช่างยนต์  จำนวน 1 อัตรา
  2. ครู ช่างไฟฟ้ากำลัง  จำนวน 5 อัตรา
  3. ครู ภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา
  4. ครู ตัวถังและสีรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานครู สารพัดช่าง

  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามรหัส กลุ่มวิชาของสถานศึกษาที่เปิดรับสมัคร
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

 

การรับสมัครงานครู สารพัดช่าง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคคลากร อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานครู สารพัดช่าง