วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เปิดสอบงานราชการ วุฒิ ปวส. 9-13 ก.ย.

0
508

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำหรับผู้สนใจสมัครงานราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562

งานราชการ ยะลา

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ สำนักงาน ก.พ.รับรอง

วิธีการรับสมัครงานราชการ ยะลา

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครงานราชการนี้ ให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ ยะลา