สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศรับสมัครงานราชการ 4 ตำแหน่ง

0
578

ประกาศรับสมัครงานราชการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่งต่างๆ รวม 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา สำหรับผู้ที่ให้ความสนใจในประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าวนี้ หากต้องการสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

ประกาศรับสมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิเทศสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  4. นายช่างเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานราชการ

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปฺ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่งต่างๆ รวม 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 330 บาท และค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบนึี้ จะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานราชการ