ข่าวงาน!!! สำนักบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

0
4996

สมัครงาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ประกาศ สำนักบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ทดลองปฏิบัติงานในสางานปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน สำนักบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตามประกาศเปิดรับสมัครงานดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไปในสาขางานที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการเขียนเชิงประชาสัมพันธ์ และสร้างสรรค์ประเด็นข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้
 • มีทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • มีศิลปะในการสื่อสาร ติดต่อ และประสานงานกับผู้อื่น
 • สามารถถ่ายภาพข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์ได้ในระดับดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Photoshop, illustrator ได้ดี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
ลักษณะงาน :
 • เขียนข่าว บทความ และสกู๊ปข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์
 • เขียนสคริปต์ สำหรับใช้ผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
 • วางแผนการประชาสัมพันธ์ทั้งภายใจและภายนอก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
 • ดูแลและประสานงานกับสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กำหนดการรับสมัครงาน

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน สำนักบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตามประกาศเปิดรับสมัครงานดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยสามารถยื่นสมัครด้วยตนเองในเวลา 09.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ที่ อาคารวิจัยเคมี ชั้น 1 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หรือสามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน” ส่งมาที่

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10210
โทรศัพท์ 02-553-8555 โทรสาร 02-553-8527

อ่านเพิ่มเติมเอกสารต้นฉบับ >>> คลิก