สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการ 52 อัตรา

0
3270
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สมัครงาน กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 52 อัตรา ผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ยังจังหวัดต่างๆ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกำหนดไว้ ซึ่งจะปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน กระทรวงยุติธรรม ให้สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสมัครงาน กระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นิติกร

  2. นักวิชาการเงินและบัญชี

  3. นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

  4. นักประชาสัมพันธ์

  5. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

  6. ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

  7. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

  8. นายช่างโยธา

  9. นายช่างเขียนแบบ

  10. เจ้าหน้าที่งานคลัง

 

การรับสมัครงาน กระทรวงยุติธรรม

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ปิดระบบการรับสมัครในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 24.00 น.) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา และทางเว็บไซต์ www.moj.go.th หรือ http://mok.job.thai.com

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน กระทรวงยุติธรรม