สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี รับสมัครงานราชการ 5 อัตรา

0
6398
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี

สมัครงานโรงพยาบาล

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่งนักกีฎวิทยา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ รวมทั้งสิ้น 5 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานโรงพยาบาลตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าวนี้ สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรีสมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักกีฎวิทยา  จำนวน 3 อัตรา

  2. เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา

  3. เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ถนนวชิรปราการ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตำแหน่งละ 200 บาท

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>สมัครงานโรงพยาบาล