สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี 6 ตำแหน่ง

0
997
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

สมัครงาน วุฒิปริญญาตรี

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง หลายอัตรา โดยต้องการบุคคลผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

บุคคลท่านใด ที่มีความสนใจ ต้องการสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 16 เมษายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี

ตำแหน่งงานเกษตรกรที่เปิดสอบ

  1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

  2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)

  3. นักทรัพยากบุคคลปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)

  4. นิติกรปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)

  5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

  6. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานกลุ่มปฏิบัติการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 16 เมษายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

ค่าธรรมเนียมการสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวนตำแหน่งละ 230 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 27 เมษายน 2558 ทางเว็บไซต์ http://www.nfc.or.th หรือ http://nfc.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานกลุ่มปฏิบัติการ”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>Download Link