สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
3397

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 99 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐสภา ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2565

สมัครงานรัฐสภา

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งประเภททั่วไป
 1. เจ้าพนักงานจัดทำรายงานการประชุมปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 19 อัตรา
 3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 6. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 7. นายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา
 8. นายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างโยธา) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งประเภทวิชาการ
 1. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา
 2. วิทยากรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
 3. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
 5. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา
 6. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 7. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
 8. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 9. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 10. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 11. นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 12. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 13. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

วิธีสมัครงานรัฐสภา

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐสภา