สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่และวิศวกร 3 ตำแหน่ง

0
2500
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมัครงาน สภาอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันเอกชนด้านอุตสาหกรรม ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรกลาง เป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมไทย ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรม เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งมีภารกิจหลัก คือ ส่งเสริมสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมและมุ่งมั่นพัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชนของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง ทำหน้าที่เป็นกลไกพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้สามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้เศรษฐกิจของประเทศ

และขณะนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะได้รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ รวม 3 ตำแหน่ง สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดูรายละเอียดวิธีการสมัครงานได้จากด้านล่างค่ะ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมัครงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 1. เจ้าหน้าที่กฏหมาย

 2. เจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มอุตสาหกรรม

 3. วิศวกรโครงการ

 

เจ้าหน้าที่กฏหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน สภาอุตสาหกรรม

 1. เพศ ชาย / หญิง
 2. อายุ 23 – 30 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฏหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับงานกฏหมาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
 6. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 7. มีความอดทน มีไหวพริบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ละเอียด รอบคอบ

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน สภาอุตสาหกรรม

 1. เพศ ชาย / หญิง
 2. อายุ 23 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบริหาร การจัดการ เศรษฐศาสตร์
 4. มีประสบการณ์ด้านงานประสานงาน / การจัดกิจกรรมต่างๆ / การให้บริการ
 5. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 6. มีความอดทน มีไหวพริบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ละเอียด รอบคอบ

 

วิศวกรโครงการ

 1. เพศ ชาย / หญิง
 2. อายุระหว่าง 22 – 28 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์การทำงานในการเขียนโครงการ เขียนงานวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และอินเตอร์เน็ตได้อยู่ในระดับดี
 6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี

 

วิธีการสมัครงาน สภาอุตสาหกรรม

 1. นำส่งจดหมายพร้อมประวัติมาที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 โซนซี ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 2. นำส่งจดหมายพร้อมประวัติ มาที่ E-mail : [email protected]

สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2345 1077-9, http://www.fti.or.th