เปิดสอบครูผู้ช่วย!!! “คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร” จำนวน 13 สาขาวิชา 73 ตำแหน่ง

0
6127

สมัครสอบครูผู้ช่วย

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กก) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 สาขาวิชา รวม 73 ตำแหน่ง

สมาชิกที่สนใจสมัครสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าวนี้ ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครสอบครูผู้ช่วย

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ จำนวน 10 อัตรา
 2. ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ จำนวน 10 อัตรา
 3. ครูผู้ช่วย อนุบาลศึกษา จำนวน 10 อัตรา
 4. ครูผู้ช่วย ภาษาไทย จำนวน 10 อัตรา
 5. ครูผู้ช่วย พลศึกษา จำนวน 3 อัตรา
 6. ครูผู้ช่วย ดนตรีสากล จำนวน 5 อัตรา
 7. ครูผู้ช่วย วัดผล จำนวน 1 อัตรา
 8. ครูผู้ช่วย เกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา
 9. ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา จำนวน 3 อัตรา
 10. ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา-วาดเขียน จำนวน 5 อัตรา
 11. ครูผู้ช่วย บรรณารักษ์ จำนวน 3 อัตรา
 12. ครูผู้ช่วย แนะแนว จำนวน 2 อัตรา
 13. ครูผู้ช่วย การศึกษาพิเศษ จำนวน 10 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่เปิดรับสมัครดังระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่า เป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
 2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาอยู่ก่อน หรือไม่ หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

 

วิธีการสมัครสอบครูผู้ช่วย

กรุงเทพมหานคร จะเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://teacherbkk.job.thai.com หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560 ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย สามารถสมัครได้เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น

เอกสารต้นฉบับ สมัครสอบครูผู้ช่วย