สมัครงานธนาคาร ธอส. วุฒิปริญญาตรี / โท คอมพิวเตอร์

0
2458

สมัครงานธนาคาร ธอส.

ประกาศรับสมัครงานธนาคาร อัพเดทล่าสุด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ธอส.ในฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยครั้งนี้เป็นการขยายเวลาในการรับสมัคร ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2557

สำหรับผู้ที่มีความสนใจ ต้องการสมัครงานธนาคาร ธอส. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งก่อนตัดสินใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 และต้องเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศให้ครบถ้วน

สมัครงาน ธนาคาร ธอส

สมัครงานธนาคาร ธอส.

ตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ

 1. พนักงานคอมพิวเตอร์ / พนักงานคอมพิวเตอร์อาวุโส

 2. พนักงานคอมพิวเตอร์ / พนักงานคอมพิวเตอร์อาวุโส

 

ตำแหน่งที่ 1 พนักงานคอมพิวเตอร์ / พนักงานคอมพิวเตอร์อาวุโส

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. อายุไม่เกิน 28 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 2. คุณวุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผ่านการศึกษาด้าน คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และมีด้านบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
 3. มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Software Development ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 5. มีความรู้และสามารถพัฒนาระบบงานในรูปแบบ Web Application Windows Service, Web Service โดยใช้ JAVA, net ASP .net, VisualStudio.NET, C#, CSS, XHL หรือ Technology, .Net Framework
 6. มีความรู้ในการพันาและออกแบบรายงาน Crystal Reports, MS SQL (Stored Procedure) / อื่นๆ
 7. มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล ใน Relational Database, Microsoft SQL Server
 8. มีทักษะด้าน Query, SQL Query และ Excel เป็นอย่างดี
 9. หากมีประสบการณ์ในการดูแลหรือพัฒนาระบบด้าน ERP หรือระบบบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิงวิเคราะห์ มีทัศนคติที่ดีในการบริการ
 11. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความอดทนต่อสภาวะกดดัน
 12. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
 13. มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
 14. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

 

ตำแหน่งที่ 2  พนักงานคอมพิวเตอร์ / พนักงานคอมพิวเตอร์อาวุโส

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 2. ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. มีความเชี่ยวชาญในการเขียนพัฒนาระบบ web application ด้วยภาษา Java บน UNIX platform และ ติดต่อกับฐานข้อมูล ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 5. มีความรู้เกี่ยวกับ Oracle database และสามารถใช้ PL/SQL ได้ดี
 6. สามารถใช้งานระบบ UNIX (Sun Solaris) ได้ดี สามารถเขียน Shell Script ได้
 7. มีทักษะในการพัฒนา software ด้วยวิธี Object Oriented
 8. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 9. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนได้อย่างรวดเร็ว
 10. มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
 11. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

 

วิธีการสมัครงานธนาคาร ธอส.

ผู้สนใจสมัครงานธนาคาร จะต้องมีคุณสมบัติตามตามประกาศของธนาคาร และสามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ธนาคารอาครสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>Download Link