มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงาน

0
1441

สมัครงาน มจธ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. – ปริญญาโท ในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 37 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์)
  สังกัด :
  – ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  – สำนักหอสมุด จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทางด้านการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องกล
  • สำหรับอัตราสังกัดสำนักหอสมุดต้องสามารถปฏิบัติงานนอกวัน นอกเวลา และพร้อมทำงานในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์
 2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)
  สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทางด้านช่างโยธา หรือ ช่างก่อสร้าง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา เครื่องกล อุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรม หรือ การจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
 3. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์)
  สังกัด :
  – ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  – สำนักงานคณบดี คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หากสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ด้านช่างไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนปริญญาตรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)
  สังกัด : ฝ่ายแผนแม่บท สำนักบริหารอาคารและสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา
  • หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Auto CAD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ประมาณราคาด้านงานก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)
  สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ เทคโนโลยียานยนต์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือฟิสิกส์
 6. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา
  สังกัด : สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
 7. ตำแหน่งนักบริการการศึกษา
  สังกัด :
  – สำนักงานคณบดี คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  – สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
  – สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์ด้านการบริการการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
  สังกัด :
  – สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา
  – สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  – สำนักงานคณบดี คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ จำนวน 1 อัตรา

  – ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  • หากมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. ตำแหน่งวิศวกร (ด้านโยธา)
  สังกัด : ฝ่ายแผนแม่บท สำนักบริหารอาคารและสถานที่ จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ระดับไม่น้อยกว่าภาค
  • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • สามารถคำนวณโครงสร้างได้ และ สามารถถอดปริมาณวัสดุได้
  • สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD ได้
 10. ตำแหน่งสถาปนิก
  สังกัด : ฝ่ายแผนแม่บท สำนักบริหารอาคารและสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
  • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับไม่น้อยกว่าภาคี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • สามารถถอดปริมาณวัสดุได้
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการทำงานได้เป็นอย่างดี (Auto CAD/Photoshop/Sketch up/Power Point เป็นต้น)
 11. ตำแหน่งนักบริหารการเงิน
  สังกัด : สำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 4 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การบัญชี หรือการตลาด
 12. ตำแหน่งนักพัสดุ
  สังกัด : สำนักบริหารอาคารและสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หากมีประสบการณ์ทำงานด้านพัสดุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 13. ตำแหน่งนักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
  สังกัด : สำนักบริหารอาคารและสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
 14. ตำแหน่งนักบริหารงานบุคคล
  สังกัด : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 15. ตำแหน่งนักพัฒนาการศึกษา
  สังกัด : สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาชาวิชา
 16. ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์
  สังกัด : สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 17. ตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ
  สังกัด : สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 18. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานคณบดี คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา
  • หากมีประสบการณืในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการบริหารงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 19. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
  สังกัด : สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขานโยบายสาธารณะ นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยนโยบาย
  • เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเชิงนโยบายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นผู้ผ่านการอบรมในลักษณะ On-the-job Training
 20. ตำแหน่งนักบรรณสารสนเทศ
  สังกัด : สำนักหอสมุด จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถปฏิบัติงานนอกวัน นอกเวลา และพร้อมทำงานในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์
 21. ตำแหน่งนักบริหารงานบุคคล
  สังกัด : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา
 22. ตำแหน่งนักฝึกอบรมและการศึกษา
  สังกัด : สำนักงานประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก
  • สามารถวิเคราะห์งานที่มีความซับซ้อนในระดับสูงได้ดี
  • สามารถบริหารโครงการขนาดการปฏิบัติการได้ดีมา
 23. ตำแหน่งนักจัดการตรวจติดตามงานและประเมินผล
  สังกัด : สำนักงานประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
  • มีทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินการตรวจติดตามภายในระบบการบริหารคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
 24. ตำแหน่งนักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
  สังกัด :
  – บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา
  – สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา
  • หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://kmutt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

รายละเอียดเอกสารสมัครงาน >>> คลิก