สมัครงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา

0
1674

สมัครงานราชการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์) จำนวน 3 อัตรา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีวเคมี) จำนวน 1 อัตรา  นักฟิสิกส์รังสี จำนวน 2 อัตรา นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน กระทรวงสาธารณสุข

 สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์) จำนวน 3 อัตรา

  2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีวเคมี) จำนวน 1 อัตรา 

  3. นักฟิสิกส์รังสี จำนวน 2 อัตรา

  4. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

  5. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

  6. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการในตำแหน่งต่างๆ ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 6 ห้อง 615 ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน