สมัครงานราชการ กรมสรรพสามิต วุฒิปริญญาตรี-โท 1 อัตรา

0
810
กรมสรรพาสามิต

สมัครงานราชการ

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมสรรพาสามิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี คุณวุฒิปริญญาตรี – ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 18,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กรมสรรพสามิต ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 22-26 มิถุนายน 2558

กรมสรรพาสามิตสมัครงานราชการ กรมสรรพสามิต

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักตรวจสอบภาษี  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติทั่วไป

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  4. ไม่เป็นผู้มีภายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
  6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพิากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่  นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

 

การรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครงานราชการ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

กรมสรรพสามิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2

 คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน กรมสรรพสามิต

.