สมัครงานราชการ สภาพัฒนาฯ 2558

0
1972
สมัครงานราชการ สภาพัฒน์
สมัครงานราชการ สภาพัฒน์

สมัครงานราชการ 2558

ประกาศรับสมัครงานราชการ วุฒิปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2558 ถึงแม้ว่าจะเพิ่งเป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณ 2558 แต่สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ ก็ได้มีประกาศรับสมัครงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 17 อัตรา ซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครบุคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ, นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ 2558 ในครั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ ซึ่งสภาพัฒน์ รับสมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานราชการ สภาพัฒน์
สมัครงานราชการ สภาพัฒน์

สมัครงานราชการ 2558

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท

  2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี

  3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี

  4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ วุฒปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ 2558

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันติดต่อขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.

 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันจะต้องชำระค่าธรรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัครในอัตราตำแหน่งละ 200 บาท โดยชำระในวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการประกาศยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการสอบคืนแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ ป้ายปิดประกาศ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และที่เว็บไซต์ของสำนักงาน

 

อ่านรายละเอียดทั้งหมด