สมัครงานออมสิน เปิดรับงานธนาคารกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิป.ตรี รับถึง 24 ม.ค.63

0
4718

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานออมสิน สมัครงานได้โดยการคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ

สมัครงานออมสิน

ตำแหน่งงานธนาคาร

 • พนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัครงานออมสิน

 • เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
 • อายุต่ำกว่า 30 ปี ลงมา
 • คุณสมบัติทั่วไปของผู้แจ้งความประสงค์

 • เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
 • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องมีวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • เพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร หรือได้รับการยกเว้น
 • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
 • กำหนดการรับสมัครงานออมสิน

  ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 24 มกราคม 2563 โดยคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่อสมัครงานออนไลน์

  เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานออมสิน