ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป

0
9556

สมัครงานกรมสุขภาพจิต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ กรมสุขภาพจิต มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน กรมสุขภาพจิต ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 19 – 31 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน : 21,000 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 อาคารเอ็กซเรย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีธัญญา

  คุณสมบัติ :
  • มีสัญชาติไทย
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

การรับสมัครงาน

 

ผู้ที่สนใจสมัครงาน กรมสุขภาพจิต ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 อาคารเอ็กซเรย์ ชั้น 2 ภายในโรงพยาบาลศรีธัญญา ตั้งแต่วันที่ 19 – 31 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร)

เอกสารสมัครงานต้นฉบับ >>> กรมสุขภาพจิต