สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน หางาน ตรวจสอบตำแหน่งที่น่าสนใจ

0
6285

สมัครงาน บจธ.

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน มีวัตถุประสงค์ในการกระจายถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในทางด้านบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 40 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ – การโฆษณา หรือสื่อสารการตลาด
  • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • มีความสามารถในการให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ

การสมัครงาน บจธ.

ผู้สนใจงาน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน สามารถได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.labai.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ชุด
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 4. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
 5. หนังสือรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)
 6. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
 7. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (ยื่นภายหลังผ่านการสอบสัมภาษณ์)

เอกสารต้นฉบับ บจธ. >>> คลิก