สมัครงาน ศาลปกครอง ตำแหน่ง นายช่างคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวช. จำนวน 2 อัตรา

0
665
ศาลปกครอง

สมัครงาน ศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ในสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวช. จำนวน 2 อัตรา โดยปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน ศาลปกครอง ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศาลปกครองสมัครงาน ศาลปกครอง

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 • นายช่างคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

 1. มีความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพ
 2. มีคุณธรรม จริยธรรม
 3. มีจิตสำนึกบริการ
 4. การทำงานเป็นทีม
 5. มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
 6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 7. มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 8. มีความกระตือรือร้น รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 9. มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 10. มีความรู้ ความสามารถในการติดตั้ง ตรวจสอบและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

 

การรับสมัครงาน ศาลปกครอง

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ศาลปกครอง ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

สำนักงานศาลปกครอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://job.admincourt.go.th หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก” หรือ http://www.admincourt.go.th

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน ศาลปกครอง