“สภากาชาดไทย” เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นบุคลากร ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

0
17682

สมัครงาน สภากาชาดไทย

สำนักงานบริหารบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 9 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน สภากาชาดไทย ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สามารถติดต่อรายละเอียดและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ตามรายละเอียดข้อมูลด้านล่าง

สมัครงาน สภากาชาดไทย

ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล
  • เพศหญิง/ชาย
  • สัญชาติไทย
  • อายุไม่เกิน 45 ปี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft office, Internet ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา
  • หากมีประการณ์ด้านจักษุวิทยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • เพศหญิง/ชาย
  • สัญชาติไทย
  • อายุไม่เกิน 45 ปี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft office, Internet ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา
  • หากมีประสบการณ์ด้านการวัดสายตาประกอบแว่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
  • เพศชาย/หญิง
  • สัญชาติไทย
  • อายุไม่เกิน 45 ปี
  • เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft office, Internet
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา
  • หากศึกษาทางด้านแว่นตาและเลนส์ หรือมีประสบการณ์ช่างแว่นตา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี
  • เพศหญิง
  • สัญชาติไทย
  • อายุไม่เกิน 45 ปี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft office, Internet
   ได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 5. ตำแหน่งนัการภารโรง งานธุรการและพัสดุ ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  • เพศหญิง
  • สัญชาติไทย
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • สามารถอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
  • ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา
 6. ตำแหน่งพนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  • เพศชาย สัญชาติไทย
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับขี่ขนส่ง (ประเภท2)
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนปี 3 ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา
  • ค่าสมัครสอบ 100 บาท
   *ระยะเวลาเปิดรับสมัคร วันที่ 15 – 29 สิงหาคม 2560
 7. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  • เพศชาย สัญชาติไทย
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนปี 3 ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา
  • ค่าสมัครสอบ 100 บาท
   *ระยะเวลาเปิดรับสมัคร วันที่ 15 – 29 สิงหาคม 2560

การรับสมัครงาน สภากาชาดไทย

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน สภากาชาดไทย ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สามารถติดต่อรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สุวฑฺฒโน ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2251 7853-6 ต่อ 2306

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน สภากาชาดไทย