[สวทช.] เปิดรับสมัคร!!! เข้าเป็นพนักงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หลายอัตรา

0
56433

สมัครงาน สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เพื่อเป็นหน่วยงานที่บริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน หลายอัตรา สามารถสมัครหรือดูรายละเอียดผ่านลิงค์ที่แนบไว้ด้านล่าง

สมัครงาน สวทช.

งานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 1. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ศูนย์บริการลูกค้า สวทช.
 2. วิศวกร / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 3. ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่.
 4. ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการเชิงคำนวณ
 5. ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการเชิงคำนวณ
 6. วิศวกรอาวุโส / งานบริการเครื่องมือ
 7. นักกฎหมาย / งานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานความปลอดภัยทางชีวภาพ
 9. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / งานประชาสัมพันธ์
 10. ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ / งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
 11. ผู้ตรวจสอบภายใน / สำนักตรวจสอบภายใน
 12. ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ
 13. ที่ปรึกษา / งานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์
 14. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล / ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
 15. นักกฎหมาย / งานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 16. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / งานบริการด้านจ่าย 4 (FR03-05)
 17. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 18. วิศวกร / ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
 19. เจ้าหน้าที่พัสดุ / ฝ่ายพัสดุ
 20. นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
 21. ผู้จัดการ / งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์
 22. วิศวกร / งานบริหารอาคารสำนักงานกลาง
 23. นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
 24. ช่าง / ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 25. ผู้จัดการ / งานสนับสนุนวิจัย/วิชาการ
 26. วิศวกร / ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
 27. ผู้ประสานงาน / ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี
 28. นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน
 29. นักวิเคราะห์ / งานแผนกลยุทธ์การตลาด
 30. ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยการแปลงผันกําลังงานขั้นสูง
 31. ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก
 32. นักวิเคราะห์ / งานบริหารโครงการยุทธศาสตร์
 33. นักวิเคราะห์ / งานแผนงานและงบประมาณ
 34. ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 35. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
 36. วิศวกร / งานส่งเสริมเทคโนโลยี
 37. เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ / งานสื่อยุคใหม่
 38. นักวิเคราะห์ / งานนโยบายและแผน
 39. นักวิเคราะห์ / งานประสานงานภายนอก
 40. นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
 41. นักวิเคราะห์ / ศูนย์ลงทุน
 42. เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล / งานกลยุทธ์บุคคล
 43. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
 44. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
 45. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์
 46. นักวิเคราะห์ / งานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์
 47. นักวิเคราะห์อาวุโส / งานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์
 48. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์
 49. ผู้ช่วยผู้จัดการ / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์
 50. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร
 51. ที่ปรึกษา / งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 52. ที่ปรึกษาอาวุโส / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์
 53. ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สามารถตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งที่ต้องการ และ สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตามลิงค์ที่แนบไว้ด้านล่าง

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงานรัฐวิสาหกิจ