สมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 4 ตำแหน่ง

0
2483
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สมัครงาน สาธารณสุข

จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2558

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักประชาสัมพันธุ์  จำนวน 1 อัตรา

  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 อ้ตรา

  3. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

  4. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน สาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สาธารณสุข ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

จังหวัดมหาสารคาม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ให้ทราบภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และทางเว็บไซต์ http://mkho.moph.go.th/mko หัวข้อ งานการเจ้าหน้าที่ หัวข้อย่อย รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน สาธารณสุข