สมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2559 จำนวน 8 ตำแหน่ง 174 อัตรา

0
4874

สมัครงาน สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 174 อัตรา ผู้ใดสนใจสมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2558 และสามารถอ่านคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้าย

สมัครงานสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่

สมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 135 ตำแหน่ง
  2. นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
  3. นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
  4. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  5. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 9 ตำแหน่ง
  6. นักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  7. แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  8. เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด
ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

วิธีการสมัครงาน สาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สาธารณสุข ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 3 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตำแหน่งละ 200 บาท และค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปทางทุจริต จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตนั้น

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน