[สมัครงาน สาธารณสุข 2559] จังหวัดนครปฐม เปิดสอบ 28 ตำแหน่ง 108 อัตรา

0
6993

สมัครงาน สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจำปี 2559 จำนวน 28 ตำแหน่ง รวม 108 อัตรา โดยตำแหน่งต่างๆ ที่ทำการเปิดสอบนั้น จะมีทุกสาขาวิชา และทุกระดับการศึกษา ซึ่งผู้ที่สนใจ สมัครงาน สาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานราชการครั้งนี้ สามารถติดตามดูรายละเอียดเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารต้นฉบับ แนบท้ายประกาศ

สมัครงานสำนักงานสาธารณสุขนครปฐม

 

สมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. พยาบาลวิชาชีพ
 2. นักเทคนิคการแพทย์
 3. นักรังสีการแพทย์
 4. นักกายภาพบำบัด
 5. นักวิชาการสาธารณสุข
 6. นักจิตวิทยาคลีนิก
 7. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
 8. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 9. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)
 10. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 11. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 12. เจ้าพนักงานเวชสถิติ
 13. แพทย์แผนไทย
 14. โภชนาการ
 15. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 16. เจ้าพนักงานพัสดุ
 17. เจ้าพนักงานธุรการ
 18. นายช่างเทคนิค
 19. ผู้ช่วยช่างทั่วไหป
 20. พนักงานธุรการ
 21. พนักงานพิมพ์
 22. พนักงานพัสดุ
 23. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 24. พนักงานช่วยการพยาบาล
 25. พนักงานประจำห้องยา
 26. พนักงานประจำห้องทดลอง
 27. พนักงานประกอบอาหาร
 28. พนักงานบริการ

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด
ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน สาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สาธารณสุข 2559 ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน สาธารณสุข