สมัครงาน อบต.คำตากล้า ตำแหน่งครูผู้ช่วย 9 อัตรา

0
2107
เทศบาลตำบลคำตากล้า

สมัครงาน อบต.คำตากล้า

เทศบาลตำบลคำตากล้า จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 8 กลุ่มวิชา รวม 9 อัตรา

สมาชิกท่านใดที่สนใจสมัครสอบครูผู้ช่วย กับเทศบาลตำบลคำตากล้า ให้สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

เทศบาลตำบลคำตากล้าสมัครงาน อบต.คำตากล้า

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา

 2. กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

 3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

 4. กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

 6. กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

 7. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา

 8. กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

 

เงื่อนไขการสมัครสอบ

 1. ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิกลุ่มวิชาหลายสาขาให้สมัครสอบแข่งขันได้เพียงกลุ่มวิชาเอกเดียวเท่านั้น
 2. ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้

 

วิธีการสมัครสอบแข่งขัน

 1. ผู้สมัครที่ต้องการสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ
 2. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบคนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมการสอบ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่จะเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน