สมัครงาน อบต.แม่กิ๊ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ตำแหน่ง วุฒิ ปวท. ปวส. ปริญญาตรี

0
1920

สมัครงาน อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปี พ.ศ.2558 – 2560) โดยมีตำแหน่งงานว่าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงาน อบต.แม่กิ๊ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 26 เดือนสิงหาคม 2558

สมัครงาน อบต.แม่กิ๊

สมัครงาน อบต.แม่กิ๊

ตำแหน่งงานว่าง

  1. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  2. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
  3. นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  5. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน อบต.แม่กิ๊

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ อาคารอเนกประสงค์บ้านเปียงหลวง ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 4 – 26 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5362 2250 หรือ www.maeki-khunyuam.org

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน อบต.แม่กิ๊